ข้อกำหนดการใช้งานการเป็นสมาชิกกาแฟของ เนสกาแฟ บาริสต้าคลับ


สัญญาซื้อขาย

 • บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เนสกาแฟ บาริสต้าคลับ - https://www.goldbaristaclub.com/th/
 • การลงทะเบียนหรือการสั่งซื้อสินค้าของเราทางระบบออนไลน์ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ("เงื่อนไข") ซึ่งจะใช้กับรายการสินค้าทุกรายการที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบ ผู้ซื้อควรทำสำเนาเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ซื้อไม่ยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้
 • เมื่อทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ระบบถือว่าผู้ซื้อยอมรับและยืนยันว่าผู้ซื้อมีความสามารถตามกฎหมายในการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันและผู้ซื้อมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • คำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอ ซึ่งจะผูกมัดภายหลังเมื่อเราตกลงยอมรับข้อเสนอแล้ว เราจะยืนยันการยอมรับดังกล่าว (ถ้ามี) โดยส่งอีเมลแจ้งผู้ซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ ซึ่งจะมีการทำสัญญาระหว่างทางบริษัทและผู้ซื้อไว้
 • ทางบริษัทไม่รองรับการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มลูกค้า

วิธีการชำระเงิน

 • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต: วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และการชำระเงินปลายทางได้
 • บริษัทจะไม่จัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับยอดชำระหรือการยืนยันชำระเงิน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อหากบริษัทไม่ได้รับการยืนยันการขำระเงินหรือพบว่าไม่มีการชำระเงินตามขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม

การจัดส่งแบบมาตรฐาน

 • คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 2-7 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าในวันหยุดทำการหรือหลังเวลา 18.00 น. คำสั่งซื้อจะถูกการดำเนินการในวันทำการถัดไป
 • คำสั่งซื้อในช่วงที่มีจำนวนคำสั่งซื้อมาก เช่น ช่วงเทศกาลอาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติ

ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องชงกาแฟ เนสกาแฟ โกลด์ บาริสต้า (เฉพาะแพ็คเกจพรีเมียม)

 • ลูกค้าทุกท่านที่สมัครสมาชิกแพ็คเกจพรีเมียม จะต้องไม่เคลื่อนย้ายตัวเครื่องไปตั้งที่สถานที่อื่น ที่ไม่ตรงกับที่อยู่ตามข้อตกลง

ความเสี่ยงและความเป็นเจ้าของ (เฉพาะแพ็คเกจพรีเมียม)

 • ผู้ทำสัญญาจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครื่องนับตั้งแต่ได้รับตัวเครื่องเป็นต้นไป
 • บริษัทเนสท์เล่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เครื่องชงกาแฟ เนสกาแฟ โกลด์ บาริสต้า เพียงผู้เดียว ผู้ทำสัญญาจะต้องไม่ขาย ส่งต่อ ให้เช่า จำนำจำนอง คิดราคาหรือทำผิดข้อสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการครอบครองหรือจำหน่ายเครื่อง

การใช้งานและการดูแล (เฉพาะแพ็คเกจพรีเมียม)

 • ผู้ทำสัญญามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้งานตัวเครื่องอย่างถูกต้องตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้ และต้องระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหาย, สูญหาย หรือถูกขโมย รวมถึงการถูกรบกวนในระหว่างการจัดวาง โดยหากมีความเสียหายโดยการรบกวนการทำงานของตัวเครื่อง หรือสูญหายจากโจรกรรม ผู้ทำสัญญาจะต้องรับผิดชอบ

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม (เฉพาะแพ็คเกจพรีเมียม)

 • หากตัวเครื่องชำรุดหยุดทำงาน หรือทำงานผิดปกติ โดยเกิดจากการสึกหรอตามสภาพหรืออายุการใช้งานปกติ ผู้ทำสัญญาจะต้องแจ้งบริษัททันที โดยทางบริษัทเนสท์เล่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวเครื่องให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ทำสัญญา สำหรับสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการชำรุดหรือการทำงานผิดพลาด (เช่น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการซ่อมแซมตัวเครื่องจากผู้ทำสัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเนสท์เล่ อุบัติเหตุจากความประมาท ไฟไหม้ การโจรกรรมหรือการทำลาย) ผู้ทำสัญญาจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ทำสัญญาจะต้องขจัดคราบตะกรันของตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำและวิธีการใช้งานตามคู่มือผู้ใช้ รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกตามคำแนะนำที่ระบุไว้เท่านั้น หากเครื่องชำรุดหรือทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างเทคนิคของทางเนสท์เล่ ผ่านทางหมายเลข 02-106-8249 (วันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.)

การเป็นสมาชิกเครื่องชงกาแฟเนสกาแฟ โกลด์ บาริสต้า (เฉพาะแพ็คเกจพรีเมียม)

 • ผู้ทำสัญญาจะต้องใช้งานตัวเครื่องนี้เฉพาะกับกาแฟ เนสกาแฟ โกลด์ เบลนด์ เท่านั้น และจะซื้อกาแฟโดยตรงจากบริษัทเนสท์เล่ผ่านทางแผนการสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ บริษัทเนสท์เล่สามารถเรียกคืนตัวเครื่องได้ทุกเมื่อหากไม่ได้รับยอดชำระค่าบริการรายเดือนจากผู้ทำสัญญา

เมื่อสินค้าที่ได้รับไม่สมบูรณ์ หรือใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

 • ผู้ทำสัญญาจะต้องตรวจสอบสินค้าและทำการแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับจากวันส่งมอบสินค้า โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ทำสัญญาไม่พอใจในตัวเครื่องหรือสินค้าที่ได้รับมีข้อผิดพลาด ทางบริษัทจะเสนอการซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินตามความเหมาะสม ตามสิทธิทางกฎหมายของผู้ทำสัญญา

การแก้ไขคำสั่งซื้อและการยกเลิกสิทธิ์

 • ผู้ทำสัญญาสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลานับจากวันที่สั่งซื้อจนถึงระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-106-8249

การแก้ไขคำสั่งซื้อและการยกเลิกสิทธิ์

 • ผู้ทำสัญญาสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา โดยต้องไม่เกิน 14 วันหลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ โดยโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทที่หมายเลข 02-106-8249 (วันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.)
 • หากผู้ทำสัญญาได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของก่อนที่จะได้รับสินค้าผู้ทำสัญญามีสิทธิปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดส่งของสินค้าจากนั้นบริษัทจะส่งเช็คหรือคืนเงินให้กับผู้ทำสัญญาผ่านทางบัญชีธนาคาร พร้อมคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14วันนับจากวันที่ผู้ทำสัญญาปฏิเสธการยอมรับการจัดส่งสินค้า
 • หากผู้ทำสัญญายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับสินค้าแล้วผู้ทำสัญญาจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทด้วยตนเองในสภาพที่ไม่เสียหายและไม่ผ่านการใช้งานภายใน 14 วันนับจากวันแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • บริษัทจะส่งเช็คหรือคืนเงินให้กับบัญชีของผู้ทำสัญญาโดยคืนเงินเต็มจำนวนรวมทั้งค่าจัดส่งภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าบทบัญญัตินี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้ทำสัญญา

ข้อมูลแพ็กเกจพรีเมียม (แพ็คเกจเครื่องกาแฟ)

 • หากผู้ทำสัญญาหยุดรับบริการแพ็กเกจ บาริสต้าจะเก็บเครื่องชงกาแฟกลับคืนบริษัทไม่เกิน 3 เดือนหลังจากการยกเลิก
 • แพ็กเกจการบริการเช่าซื้อกาแฟ(แพ็คเกจพรีเมียม)ขั้นต่ำคือ 1 ปี ดังนั้นหากผู้ทำสัญญาต้องการยกเลิกสัญญาภายใน 1 ปีของการสมัครทำสัญญา บริษัทจะยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบัตรของผู้ทำสัญญาหรือชำระเงินเป็นเงินสดได้ บาริสต้าจะเก็บเครื่องคืนบริษัทไม่เกิน 3 เดือนหลังจากนั้นโดย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเก็บคืน และผู้ทำสัญญาจะได้รับแจ้งจากตัวแทนศูนย์บริการ บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

 • หากผู้ทำสัญญาหยุดรับบริการแพ็กเกจบาริสต้าจะเก็บเครื่องคืนบริษัทไม่เกิน 3 เดือนหลังจากนั้น
 • แพ็กเกจค่าธรรมเนียมในการยกเลิกแพ็กเกจ
  พรีเมี่ยม 3,190 THB
  เริ่มต้น -

การระงับการจัดส่งสินค้าครั้งถัดไป

 • ผู้ทำสัญญาจะต้องทำสัญญามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้ทำสัญญาสามารถระงับการจัดส่งได้ 1 ครั้ง/1แพ็คเกจ/ปี เท่านั้น

ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิดชอบ

 • บริษัทเนสท์เล่จะจำหน่ายกาแฟให้กับผู้ทำสัญญา “ตาม”หลักเกณฑ์ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทเนสท์เล่ไม่รองรับการรับประกันใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คุณภาพที่น่าพอใจ และการรับประกันใดๆ
 • เนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบตัวเครื่องที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเนสท์เล่หรือการจัดส่งไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากผู้ทำสัญญาไม่ได้ระบุเส้นทางหรือวิธีการจัดส่ง
 • ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการสมัคร ("ข้อกำหนด")ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของบริษัทเนสท์เล่ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ และการโกงหรือการหลอกลวงโดยมิชอบ ดังที่ระบุไปข้างต้น:
  • เนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ทำสัญญาในกรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด (รวมทั้งการละเลย) การละเมิดพันธะทางกฎหมาย หรืออื่นๆ ต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความสูญเสียทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและข้อกำหนด และ
  • เนสท์เล่จะรับผิดทั้งหมดต่อผู้ทำสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับการสมัครสมาชิกและข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงการละเลย) การฝ่าฝืนกฎหมายหรืออื่นๆ ซึ่งไม่เกินราคาของตัวเครื่อง

ระยะเวลา

 • ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลตลอดเวลาตราบเท่าที่ผู้ทำสัญญายังคงใช้บริการ และชำระค่าสมาชิกNESCAFÉ Gold Barista Style coffee เป็นรายเดือน

การยกเลิกโดยไม่มีสาเหตุ

 • บริษัทเนสท์เล่สามารถยกเลิกสัญญาและข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งผู้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ผลของการยกเลิกสัญญา

 • เมื่อสิ้นสุดการเช่าซื้อ ผู้ทำสัญญาจะต้องคืนตัวเครื่องให้บริษัทเนสท์เล่ในสภาพที่สามารถใช้งานที่ดี ผู้ทำสัญญาจะต้องส่งคืนตัวเครื่องให้แก่บริษัทเนสท์เล่ ภายในไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นสุดการสมัครสมาชิก หากผู้ทำสัญญายกเลิกสัญญาภายในปีแรกของการสมัครใช้งานผู้ทำสัญญาจะต้องชำระค่ายกเลิกเป็นจำนวน 3,190 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกบริการกาแฟแบบบอกรับสมาชิก NESCAFE GOLD Barista ในทุกกรณี ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า